Back to Top

Polityka Prywatności

Polityka prywatności przedstawia zasady informujące użytkowników sklepu o aspektach pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych w ramach serwisu.

1. Administratorem danych osobowych jest:

F.H.U. "AUGUSTYN" Monika Augustyn
Rokiciny Podhalańskie 208 A
34-721 Rokiciny Podhalańskie
NIP: 735 153 99 52.

2. O jakie dane prosimy i dlaczego?

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

1. imienia i nazwiska lub nazwy firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
2.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
3. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

3. Udostępnienie Twoich danych osobowych

3.1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
 • kurierzy
 • operatorzy płatności - w przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez sklep
 • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

3.2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości).

3.3. Każdy Użytkownik, który udzielił informacji o danych osobowych ma prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • do ich sprostowania,
 • aktualizowania,
 • poprawienia,
 • uzupełnienia
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • oraz przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

3.4. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, sklep dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie i celu, podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

3.5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu. System IT sklepu spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

3.7. Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3.8. Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych .

3.9. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

4. Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki prywatności , prosimy o kontakt na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej – augustyn.sport3@gmail.com lub pod numerem telefonu: 607 929 990.

5. Zmiana polityki bezpieczeństwa sklepu

Sklep zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sklepu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się w zakładce "Polityka Prywatności".